Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement

(14 november 2013)

Artikel 1  –  Naam, zetel en duur

1.1. De vereniging is een feitelijke vereniging.
1.2. De vereniging draagt de naam Boardgaming Inc.
1.3. Zij is gevestigd te Genk
1.4. De vereniging is opgericht op 7 september 2012. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
1.5. De website van de vereniging is www.boardgaminginc.be
1.6. Het e-mailadres van de vereniging is info@boardgaminginc.be

Artikel 2  –  Bestuur

2.1. Voor bestuursleden zie: Bestuursleden
2.2. De bestuursleden blijven in functie voor onbepaalde tijd.
2.3. Het aanstellen van nieuwe bestuursleden blijft binnen het bestuur.

Artikel 3  –  Doel en activiteiten van de vereniging

3.1 Zowel de vereniging als haar leden beogen rechtstreeks noch onrechtstreeks enig winstoogmerk of vermogensvoordeel.
3.2. De vereniging is een spellenclub en heeft als doelstelling mensen te motiveren en samen te brengen om gezelschapsspellen te spelen. Meer bepaald gaat het om spellen, speelbaar aan een tafel, en zonder elektronica.
3.3. Hiertoe worden er op regelmatige basis spel-bijeenkomsten georganiseerd. De data alsook de locaties worden op voorhand kenbaar gemaakt via de website.
3.4. Leden hebben het recht zelf spelbijeenkomsten te organiseren (bvb bij hen thuis).  Indien leden hiertoe beroep doen op het ledenbestand van de vereniging, is het verplicht dit af te stemmen met het bestuur, meer bepaald de activiteiten coördinator.De vereniging moedigt dit zelfs aan, en zal waar nodig ondersteuning bieden. (bvb publiciteit).
3.5. Naast spel-bijeenkomsten kan de vereniging andere activiteiten organiseren. (toernooien, bezoek aan een spellenbeurs, barbecue, …)

 

Artikel 4  –  Leden, lidmaatschap en bijdragen
4.1. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar. Ook jongeren van 12 tot 15 jaar vergezeld van een volwassene zijn welkom.
4.2. Lidmaatschap is gratis en vrijblijvend.
4.3. De nodige en voldoende voorwaarden tot lidmaatschap zijn:

4.3.1 Deelnemen aan een spel-bijeenkomst.
4.3.2 Je gegevens op aanvraag doorgeven aan het bestuur. Dit zijn naam, voornaam, woonplaats en e-mailadres. Bijkomende gegevens kunnen ook gevraagd worden, maar zijn optioneel. Leden hebben op elk moment recht op inzage en aanpassing van hun gegevens. De club garandeert de confidentialiteit van de gegevens, ze worden niet doorgegeven aan derden.

4.4. Spel-bijeenkomsten zijn in beginsel gratis, en vrijblijvend.
4.4.1. Spel-bijeenkomsten georganiseerd in een horecazaak vereisen consumptieplicht. Dit staat buiten de bevoegdheid van de vereniging.
4.4.2. Bij spel-bijeenkomsten op andere locaties kunnen bescheiden bijdragen gevraagd worden voor consumpties, doch er is geen consumptieplicht. Deze bijdragen kunnen, naast het dekken van de onkosten, deels naar de kas van de vereniging vloeien.
4.4.3 Leden die een consumptievergoeding vragen bij een zelf-georganiseerde spel-bijeenkomst, zijn verplicht dit op voorhand af te stemmen met het bestuur, en tevens op voorhand aan te kondigen aan de deelnemende leden.
4.4.4 Bij het bijwonen van een kosteloze spel-bijeenkomst bij een lid thuis, wordt gevraagd om eigen-drank en versnaperingen mee te brengen.
4.5. Voor andere activiteiten kan mogelijks een bijdrage gevraagd worden, louter om de kosten van deze activiteit zelf te dekken. Deze andere activiteiten zijn vrijblijvend.
4.6. Bij spel-bijeenkomsten en andere activiteiten is er de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te leveren (spaarpot). Deze bijdrage is vrijblijvend.
4.7. De kas van de vereniging dient om onkosten te dekken. De onkosten bevatten onder andere publiciteit, drukwerk, IT, gereden kilometers voor de vereniging …
4.8 Leden die onkosten maken voor de vereniging kunnen hiervoor vergoed worden. Dit op voorwaarde dat er een voorafgaande en schriftelijke goedkeuring is van het bestuur.

Artikel 5  –  Spel-bijeenkomsten

5.1. Amusement en ontspanning gaan voor op winst.
5.2. Er wordt eerlijk gespeeld, wees sportief, volg de spelregels.
5.3. De vereniging verwelkomt ook leden die niet vertrouwd zijn met bordspellen. Aan alle leden wordt gevraagd hiermee rekening te houden, geduld te tonen en hen te begeleiden bij het spelen. De spelbegeleider of andere bestuursleden kunnen indien nodig bijspringen.
5.4. Een spel wordt uitgespeeld, er wordt niet opgegeven, ook al lijkt de uitkomst duidelijk.
5.5. De spellen worden voorzien door de bestuursleden en de leden zelf.
5.6. Leden die zelf een voorkeur hebben voor het spelen van een spel wordt gevraagd dit op voorhand door te geven aan het bestuur.
5.7. De ter beschikking gestelde spellen behoren tot de persoonlijke eigendom van één van de (bestuurs)leden. Er wordt daarom aan de leden gevraagd om zorg te dragen voor het spelmateriaal zoals een goede huisvader/huismoeder.
5.7.1. Aan de leden wordt gevraagd geen drank op tafel te zetten in de nabijheid van een spel.
5.8. Hij of zij die een spel beschadigt, vergoedt de schade aan de eigenaar van dit spel. De vereniging, noch haar bestuursleden dragen hier een verantwoordelijkheid in.

Artikel 6  –  Verzekering
6.1. De vereniging heeft zoals voorzien in de wet geen burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, ongevallen, rechtsbijstand of andere verzekering afgesloten voor haar bestuursleden, noch voor haar leden.
6.2. De vereniging en haar bestuursleden kunnen NIET aansprakelijk worden gesteld voor:

  • gebeurlijke ongevallen
  • verlies, diefstal van goederen.
  • schade aan spellen.
  • schade aan infrastructuur.

Artikel 7  – Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement

7.1. Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement kunnen slechts door het bestuur gebeuren.

Artikel 8  –  Slotbepaling
8.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of twijfel over laat, beslist het bestuur.
8.2. In geval van discussie, beslist het bestuur.
8.3. Bij het niet naleven van dit reglement behoudt het bestuur, al dan niet met voorafgaande verwittiging, het recht om leden uit de vereniging te zetten.
8.4 Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op, en is ondergeschikt aan, de oprichtingsakte en de statuten van de vereniging